TRAININGSDAG MY MUSIC DESIGN

Op woens­dag 4 okto­ber 2023
van 10:00 tot 15:00 bij Acropolis in Megen
De deel­na­me­kos­ten bedra­gen € 205,-
dat is inclu­sief: een werk­boek, de bac­king tracks, kof­fie, thee en een lunch.

Vroegboekkorting
Geef je op vóór 1 juni en ont­vang € 15,- korting

Schrijf je in!

Trainer
Elco van Alphen

Wat?

School van de zintuigen

Voor wie?

Voor bege­lei­ders van kin­de­ren, jon­ge­ren, vol­was­se­nen en oude­ren met een ontwikkelachterstand.

Onderdelen
  • Een kor­te training
  • Een werk­boek
  • Backingtracks als onder­steu­ning om zelf muziek te maken
  • Complete lied­jes en lied­jes zon­der tekst zodat je ze zelf mee kunt zingen
  • Voor een jaar lang maan­de­lijks een the­ma­ge­rich­te muziekactiviteit
  • Kleine indi­vi­du­e­le activiteiten
  • Eigen cre­a­ti­vi­teit

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Bekijk het werkboek

Je hoeft niet muzikaal te zijn om met MY MUSIC DESIGN te werken maar het mag natuurlijk wel.

MY MUSIC DESIGN is ont­staan uit een pro­ject op een ortho­pe­disch kin­der­dag­cen­trum. Twee jaar lang heb­ben we kun­nen wer­ken met de kin­de­ren en het team en zo stap­je voor stap­je de metho­de ont­wik­keld. Alle lied­jes, muziek, beats en bac­king­tracks zijn spe­ci­aal voor deze metho­de geproduceerd.

MY gaat over jou en het kind, de jon­ge­re, de vol­was­se­ne of de oude­re met een ont­wik­kel­ach­ter­stand. We gaan je leren acti­vi­tei­ten aan te bie­den die bij hen en bij jou passen.

MUSIC staat voor muziek (dat spreekt voor zich).

DESIGN staat voor het ont­wer­pen, het maken van vari­a­ties. Jij maakt die zelf geba­seerd op de behoef­te en inte­res­se van het kind.

MY MUSIC DESIGN staat beschre­ven in een werk­boek: hier­in vind je een uit­ge­brei­de inlei­ding, uit­leg over het wer­ken met blue­tooth boxjes, een beschrij­ving hoe je je muziek­ac­ti­vi­teit kunt opbou­wen, voor een jaar lang elke maand een the­ma­ti­sche acti­vi­teit en de tek­sten en akkoor­den van de lied­jes. Ook vind je er een aan­tal indi­vi­du­e­le muziekactiviteiten.

De lied­jes en bac­king­tracks zijn te vin­den op alle onli­ne muziek­aan­bie­ders. De bac­king­tracks onder­steu­nen je om zelf intu­ï­tief muziek te maken. Bij de com­ple­te lied­jes vind je ook een ver­sie zon­der zang zodat je zelf mee kunt zingen.

De trai­ning
We komen graag bij jou op loca­tie voor een dag of een dag­deel. Na een alge­me­ne intro­duc­tie zul je zelf erva­ren dat je hele­maal niet muzi­kaal hoeft te zijn om toch muziek aan te kun­nen bie­den, aan­ge­past aan de behoef­ten van het kind. Je gaat zelf muziek maken met genoeg ruim­te voor eigen idee­ën en we leren je wat lied­jes uit het werk­boek. Je kunt dus altijd zelf aan­bie­den wat bij jou en het kind past: een gestruc­tu­reerd aan­bod van lied­je en acti­vi­tei­ten. Of neem je de vrij­heid om, onder­steund door onze bac­king tracks, zelf muziek te maken en te ontwikkelen?

Na afloop van de trai­ning beschik je over vol­doen­de vaar­dig­he­den, zelf­ver­trou­wen en inspi­ra­tie om zelf muziek te gaan maken.

Het ont­wik­ke­len van MY MUSIC DESIGN is mede moge­lijk gemaakt door:

Alle trainingen