Creatief team

Géén pluche, wél prachtig theater!

Elco Eva van Alphen

Oprichter, artistiek leider, spel en training

Vanuit een die­pe inte­res­se voor en een gede­tail­leer­de obser­va­tie van zijn publiek vindt hij nog altijd de inspi­ra­tie om via muziek en the­a­ter con­tact te maken. Zijn jaren­lan­ge erva­ring zorgt voor unie­ke, intu­ï­tie­ve bena­de­rings­wij­ze die hij in prak­ti­sche trai­ning graag doorgeeft.

Margo Lötters

Spel, arrangementen en training

Afgestudeerd als muziek­the­ra­peut in Nijmegen en van­af het eer­ste uur betrok­ken bij De Lachende Zon, the­a­ter van de zin­tui­gen. Muzikale com­mu­ni­ca­tie is haar belang­rijk­ste instru­ment om con­tact te maken met iemands gevoelsleven.

Manon van Hees

Zakelijk leider

Afgestudeerd als talen­we­ten­schap­per zag ze al snel dat haar hart bij het the­a­ter ligt. Haar ster­ke orga­ni­sa­tie­ta­lent en visie op the­a­ter zet zij in om fond­sen te wer­ven en de prak­ti­sche orga­ni­sa­tie te leiden.

Renske de Leuw 

Harpiste

Als vijf­ja­ri­ge werd ze beto­verd door de harp en wist ze ze met­een dat de harp haar lief­de en haar instru­ment zou zijn. Renske stu­deer­de aan het Conservatorium van Amsterdam. Om haar muzi­ka­le hori­zon nog ver­der te ver­bre­den heeft zij ook les­sen jazz- en pop­harp gevolgd bij meer­de­re docen­ten. Renske is een veel­zij­dig har­pis­te, ze treedt op als solis­te, kamer­mu­zi­kan­te, orkest­har­pis­te en ver­zorgt sfeermuziek.

Arthur Bont

Drummer en percussionist

Speelde een groot aan­tal the­a­ter­tours met muziek- en dans gezel­schap­pen. Zijn gevoel voor timing en zijn cre­a­ti­ve, war­me invul­ling van de muziek stuk­ken maken hem tot een veel­zij­di­ge drum­mer. Ruimte geven en nemen als het nodig is gaan hem op een natuur­lij­ke wij­ze af.

Lucas Beukers

Bassist

Studeerde geïm­pro­vi­seer­de muziek aan het Brabants Conservatorium en is als bege­lei­der op podia, cd’s, radio en tele­vi­sie te horen geweest in ver­schil­len­de for­ma­ties en min­stens zoveel genres.

Lory Caldarella

Theatervormgever

Studeerde in 1997 af aan de Hogeschool voor de kun­sten te Utrecht in de rich­ting the­a­ter­vorm­ge­ving. Tijdens de oplei­ding werd dui­de­lijk dat haar voor­keur als maker voor­al uit­ging naar loka­tie­the­a­ter. Haar werk is dui­de­lijk her­ken­baar en de pop­pen die zij maakt stra­len een gro­te per­soon­lijk­heid uit.

Linda Anneveld

Theatervormgever

Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, in de rich­ting the­a­ter­vorm­ge­ving en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het maken van monu­men­ta­le objec­ten en levens­gro­te pop­pen. Haar werk laat zich ken­mer­ken als beel­dend, robuust en tevens verfijnd.

Frédérique Leopold

Illustrator

Studeerde in 2004 af in de rich­ting Tekenen en Schilderen aan de Gerrit Rietveld aca­de­mie. Zij werkt als infor­ma­tie­spe­ci­a­list, docent, beel­dend kun­ste­naar en Vj. In haar kunst­wer­ken pro­beert ze een mix te vin­den tus­sen de rau­we wer­ke­lijk­heid en haar fan­ta­sie­we­reld die voor­al bestaat uit merk­waar­di­ge, enigs­zins sneue dieren.

Paula Gerritsen

Illustrator

Na haar werk in de kin­der­psy­cho­lo­gie besloot ze haar pas­sie voor teke­nen te vol­gen en illu­streer­de vele (prenten)boeken voor ver­schil­len­de uit­ge­vers. Voor twee pren­ten­boe­ken schreef zij ook zelf de tekst. Daarnaast illu­streert zij veel voor edu­ca­tie­ve uit­ge­vers, geeft work­shops en pro­jec­ten op scho­len en runt een klei­ne B&B.

Jan van Kempen

Grafisch vormgever

Studeerde aan de Koninklijke aca­de­mie voor kunst en vorm­ge­ving in ’s‑Hertogenbosch en ont­wik­kel­de zich daar­na tot een ont­wer­per met een eigen stijl en visie op vorm­ge­ving. Zorgzaam voor het beeld naar bui­ten dat hij op alle gebie­den onder con­tro­le houdt en zo het gezicht van de the­a­ter­groep bepaalt.

Jan van der Ven

Filmmaker

Werkt met veel enthou­si­as­me aan (opdracht)films in de edu­ca­tie­ve en cul­tu­re­le sec­tor. Puzzelen met beeld en geluid vindt hij het leuk­ste wat er is. Hij han­teert niet alleen graag de came­ra, maar ook pen en papier, meng­ta­fel, mon­ta­ge­soft­wa­re en ver­schil­len­de muziekinstrumenten.

Erik Krabbenborg

Regisseur

Studeerde af als the­a­ter­re­gis­seur. Hij werk­te voor diver­se ama­teur- en pro­fes­si­o­ne­le gezel­schap­pen. Zijn inspi­ra­tie vindt hij toch bij zijn werk als artis­tiek lei­der bij het Teugeltheater: een gezel­schap dat bestaat uit acteurs met een ver­stan­de­lij­ke beperking.

Tobi van den Brink

Zanger

Studeert muziek­the­a­ter aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hij speel­de al in diver­se musi­cal- en the­a­ter­pro­duc­ties waar­in zijn gro­te talent voor zang en dans opval­len. Voor ande­ren com­po­neert hij muziek en zingt hij lied­jes in.

Onze opdrachtgevers

De Lachende Zon werkt samen met o.a.