Tekst, zang, accordeon
Margo Lötters

Tekst, muziek, zang, gitaar, hang
Elco van Alphen

Animatie
Jan van Kempen, GXPlus.nl

Wat?

con­cert voor alle­maal met aan­dacht voor jou alleen

Waar?

tuin, woon­ka­mer of activiteitenlokaal

Voor wie?

in over­leg 10 tot 15 men­sen met een inten­sie­ve zorg­vraag en hun begeleiders

Hoe lang?

drie kwar­tier

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

In de tuin of huiskamer, met alleen eigen bewoners en begeleiders, geven we een verfrissend concert. Met individuele aandacht voor iedereen. Water is vloeibaar en beweegt mee en dat doen wij ook.

Muziek kan de afstand moei­te­loos over­brug­gen en blijft raken. Elco en Margo zul­len door hun muziek ver­schil­len­de sfe­ren oproe­pen, de dyna­miek en het volu­me zal steeds anders zijn zodat ieder­een zich aan­ge­spro­ken zal voelen.

Mooie instru­men­ta­le stuk­ken, ons beken­de namen­lied­je, de hang­drum onder­steund door rit­mi­sche sounds­ca­pes, drup­pel­mu­ziek, vro­lij­ke lied­jes en een per­soon­lijk afscheids­lied­je voor ieder­een zul­len voe­len als een warm bad.

Bij de drup­pel­mu­ziek vra­gen we de bege­lei­ders een zin­tui­ge­lij­ke erva­ring toe te voe­gen voor de men­sen met een inten­sie­ve zorg­vraag. Zij heb­ben een eigen teil­tje en hand­doek klaar staan met warm of juist koud water zodat zij hier­mee kun­nen gaan spelen.

Alle voorstellingen