Spel
Elco van Alphen & Margo Lötters

Cello 
Jacqueline Hamelink

Harp 
Renske de Leuw

Opbouw 1 uur • Afbouw 30 minu­ten • Aantal voor­stel­lin­gen maxi­maal twee op één dag • Zaal con­cert­zaal of ande­re mooie ruim­te • Zitplaatsen los­se stoelen

Deze voor­stel­ling is ont­staan door een samen­wer­kings­ver­band met muziek­cen­trum de Toonzaal, Sounding Bodies en De Lachende Zon, the­a­ter van de zintuigen.

Wat?

con­cert

Waar?

gro­te zaal of bui­ten — mini­maal 15 x 15 meter

Voor wie?

maxi­maal 20 men­sen met een gro­te zorg­vraag en hun bege­lei­ders, fami­lie en vrienden

Hoe lang?

drie kwar­tier

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Kom samen met je ouders, broers, zussen, begeleiders naar een echt klassiek concert waar het niet erg is dat jij een beetje anders bent. Helemaal niet erg zelfs, want iederéén is anders. En muziek is voor ons allemaal. Ook voor jou.

Klassieke muziek zoals die is bedoeld, getoon­zet in een set­ting die geschikt is voor men­sen met een beper­king. Van ern­stig meer­vou­dig beperkt tot autis­tisch, van zin­tuig­lijk beperkt tot licht ver­stan­de­lijk beperkt. Hoe cool is dat?

We nodi­gen klas­sie­ke musi­ci uit om een con­cert te geven. Zo heb­ben we samen gewerkt met cel­lis­te Jacqueline Hamelink. Zij speel­de de cel­lo sui­tes van Bach. Harpiste Renske de Leuw speel­de Satie en Philipp Glass.

Tijdens deze prach­ti­ge con­cer­ten zor­gen Elco en Margo voor een extra zin­tuig­lij­ke erva­ring. Zij bena­de­ren ieder­een indi­vi­du­eel met bewe­ging, geur en geluid. Zodat ook men­sen met een visu­e­le en audi­tie­ve beper­king kun­nen genie­ten van het concert.

Het is een uitje voor het hele gezin waar­bij ieder­een zich­zelf mag zijn. We heb­ben dit al enke­le jaren op rij mogen orga­ni­se­ren met onder­steu­ning van Landgoed Huize Bergen en Vrienden van Cello.

Ook een klas­siek con­cert orga­ni­se­ren voor kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king? Neem dan con­tact met ons op om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Alle voorstellingen