Privacyverklaring De Lachende Zon

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Algemeen

Deze pagi­na heeft tot doel u te infor­me­ren over de wij­ze waar­op De Lachende Zon omgaat met per­soons­ge­ge­vens. Bij de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zul­len de wet­te­lij­ke regels hier­om­trent in acht wor­den geno­men zoals opge­no­men in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet ter bescher­ming van pri­va­cy en per­soons­ge­ge­vens. In het alge­meen geldt dat De Lachende Zon zeer zorg­vul­dig han­delt als het om per­soons­ge­ge­vens gaat.

Het gebruik van cookies

Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste bezoek aan onze web­si­tes wordt opge­sla­gen op uw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­tes en uw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. U kunt zich afmel­den voor coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van uw brow­ser ver­wij­de­ren. Op onze web­si­te wor­den coo­kies gebruikt om func­ti­o­na­li­tei­ten van de web­si­te moge­lijk te maken en om de web­si­te te bescher­men (tech­ni­sche of func­ti­o­ne­le coo­kies) en om het gebruik van de web­si­te te ana­ly­se­ren en op basis daar­van de web­si­te te ver­be­te­ren (ana­ly­ti­sche coo­kies). We plaat­sen geen coo­kies waar­mee data wordt ver­za­meld voor mar­ke­ting- of advertentiedoeleinden.

Waarom verzamelt De Lachende Zon uw persoonsgegevens?

Wij ver­za­me­len uw per­soons­ge­ge­vens om u opti­maal van dienst te kun­nen zijn en voor zover dat nood­za­ke­lijk is voor onze bedrijfs­voe­ring en voor het func­ti­o­ne­ren van onze web­si­te. Deze per­soons­ge­ge­vens kun­nen nodig zijn voor het onder­hou­den van con­tac­ten met rela­ties, het beant­woor­den van ver­zoe­ken om infor­ma­tie en het gebruik­ma­ken van func­ti­o­na­li­teit op onze website.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De gege­vens die wij ver­za­me­len zijn onder ande­re bedrijfs­ge­ge­vens, naam, adres, woon­plaats, tele­foon­num­mer, e‑mailadres, IP-adres, bank­ge­ge­vens, loca­tie en tech­ni­sche brow­ser­in­for­ma­tie voor zover die in de betref­fen­de situ­a­tie van belang zijn. Rondom een voor­stel­ling ver­wer­ken we per­soons­ge­ge­vens voor mede­de­lin­gen over en uit­no­di­gin­gen voor voor­stel­lin­gen en bij het afhan­de­len van bestel­lin­gen voor toegangskaarten.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Wij gebrui­ken de boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor de uit­voe­ring van over­een­kom­sten, trans­ac­ties en dien­sten als­me­de pro­duct- en dienst­ont­wik­ke­ling. Tevens gebrui­ken we de gege­vens voor rela­tie­be­heer, waar­on­der het opne­men van con­tact met u indien u hier­om ver­zoekt of het ver­stu­ren van een nieuws­brief. U kunt zich afmel­den voor de nieuws­brief door op de afmeld­link onder­aan de nieuws­brief te klikken.

Hoe gaat De Lachende Zon om met persoonsgegevens?

We ver­za­me­len de per­soons­ge­ge­vens in onze admi­ni­stra­tie en op (sys­te­men gekop­peld aan) de web­si­te. Persoonsgegevens wor­den nooit aan der­den beschik­baar gesteld ten­zij wet­te­lijk ver­plicht of abso­luut nood­za­ke­lijk voor een goed func­ti­o­ne­ren van De Lachende Zon. Er vindt geen ver­wer­king van de gege­vens plaats voor ande­re doel­ein­den. Wij bewa­ren uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk is om de in deze pri­va­cy­ver­kla­ring genoem­de doel­ein­den te berei­ken. Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den goed bevei­ligd tegen onbe­voeg­de toe­gang. Foto’s of ander beeld- en geluids­ma­te­ri­aal wor­den inci­den­teel en na gerich­te afwe­ging in over­leg met de betrok­ke­nen voor PR- en mar­ke­ting­doel­ein­den gepu­bli­ceerd op de web­si­te, in de pers of op Facebook.

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om inza­ge te krij­gen in de pre­cie­ze per­soons­ge­ge­vens die wij ver­za­meld heb­ben en om deze zo nodig te laten cor­ri­ge­ren of te laten ver­wij­de­ren. Als u vra­gen heeft of wilt weten over wel­ke per­soons­ge­ge­vens wij van u beschik­ken, kunt u altijd con­tact met ons opne­men. Dit kunt u doen door ons een e‑mail te stu­ren via info@delachendezon.nl of via het con­tact­for­mu­lier op onze website.