Trainer
Elco van Alphen

Wat?

school van de zintuigen

Voor wie?

voor bege­lei­ders in de zorg, voor ouders en mantelzorgers

Aantal deelnemers?

maxi­maal 12

Hoe lang?

dag­deel

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Communicatie door afstemmen

In ons con­tact met men­sen met een gro­te zorg­vraag is gespro­ken taal niet belang­rijk. Het is nog belang­rij­ker om goed naar iemands lichaams­taal te kij­ken. Mag ik dich­ter­bij komen of kan ik beter afstand hou­den? Houd je van har­de gelui­den of lie­ver zacht?

We gaan heel tech­nisch kij­ken naar ver­an­de­rin­gen in iemands lichaam: spier­span­ning, gezichts­uit­druk­king en hou­ding. Vanuit deze infor­ma­tie gaan we rea­ge­ren en ont­staat er een spel waar­bij de ander de regie heeft en het ver­loop van de com­mu­ni­ca­tie bepaalt.

Als docent en/of bege­lei­der leer je je in deze work­shop open te stel­len voor de com­mu­ni­ca­tie­vorm van dege­ne met wie je werkt en je ziet in dat gespro­ken taal nau­we­lijks werkt. Hierdoor ont­staat een beter begrip en een effec­tie­ve­re communicatie.

Alle trainingen