Elco zet de toon!

Het pro­gram­ma De Ochtend van 4 van Radio 4 had op vrij­dag 22 april zijn jubi­le­um­uit­zen­ding. Hierin heb­ben zij Toonzetters in het zon­ne­tje gezet: dat zijn men­sen die met hun muziek het ver­schil maken. Mensen die door het spe­len van hun muziek zor­gen voor ver­bin­ding, con­tact, troost, zelf­ver­trou­wen en groei.

Zonder dat we het wis­ten zijn we voor­ge­dra­gen door Ruud van Eeten, direc­teur-bestuur­der bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Samen met Ruud heb­ben wij jaren gele­den ons eer­ste con­cert Klassiek Raakt! mogen orga­ni­se­ren: een klas­siek con­cert voor men­sen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king en hun familie.

Een vak­ju­ry heeft uit meer dan 300 nomi­na­ties 4 Toonzetters benoemd, waar­on­der oprich­ter en artis­tiek lei­der van De Lachende Zon, the­a­ter van de zin­tui­gen: Elco van Alphen. Terecht, via zijn intu­ï­tie­ve muziek komt hij let­ter­lijk en figuur­lijk bin­nen bij men­sen met een ern­sti­ge ver­stan­de­lij­ke beper­king. Als hij speelt gebeurt er wat met je.

Wat altijd in woon­ka­mers, acti­vi­tei­ten­lo­ka­len en gym­za­len plaats­vindt, was nu op de radio! Wat zijn we trots: in de week van 18 april is een radio­re­por­ta­ge over Elco en zijn muziek uit­ge­zon­den tij­dens De Ochtend van 4. Dat is iede­re och­tend tus­sen 7.00 uur en 9.00 uur te beluis­te­ren op Radio 4. En we waren te gast tij­dens de fees­te­lij­ke live uit­zen­ding op vrij­dag 22 april. Daar kreeg Elco uit han­den van Professor Erik Scherder zijn wel­ver­dien­de Toonzetters Oorkonde.

De uit­zen­din­gen zijn nog terug te luis­te­ren via de web­si­te van Radio 4.