Muziek op de Elzengaard

E‑mail ons voor meer informatie

Muziek blijkt een gewel­di­ge manier om con­tact te maken, zeker wan­neer je je via de stan­daard com­mu­ni­ca­tie­me­tho­den maar moei­lijk uit kan druk­ken. Het raakt, het troost, het regu­leert emo­ties en het helpt je je ver­der te ontwikkelen.

Het begon met om de week muziek te bie­den aan Fenna op Kinder Dag Centrum de Elzengaard. Ze geniet er niet alleen enorm van, ook kan ze zich beter con­cen­tre­ren, is ze beter in staat inter­ac­ties aan te gaan, rea­geert ze flexi­be­ler op nieu­we situ­a­ties en is ze alerter.

Omdat kin­de­ren met een ver­stan­de­lij­ke beper­king vaak over het hoofd gezien wor­den bij cul­tuur­edu­ca­tie, zijn we op zoek gegaan naar manie­ren om ook hen muziek te kun­nen bie­den. Dankzij Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds en HandicapNL kun­nen we twee jaar lang weke­lijks muziek aan­bie­den aan de ver­schil­len­de kind­groe­pen van KDC De Elzengaard om zo hun ont­wik­kel­kan­sen te ver­gro­ten. De bege­lei­ders wor­den getraind en het muziek­aan­bod en de metho­de wordt vast­ge­legd om het geven van muziek aan kin­de­ren met een ont­wik­kel­ach­ter­stand over­draag­baar te maken.

E‑mail ons voor meer informatie

Muziek individueel

Volledig afgestemd op de individuele cliënt

Tijdens ons indi­vi­du­e­le muziek­aan­bod, maakt een client actief of pas­sief muziek met Elco. Er kan vol­le­dig afge­stemd wor­den op de smaak en op de golf­leng­te van het moment. Als je indi­vi­du­eel werkt met iemand hoef je geen enke­le con­ces­sie te doen op de bele­ving, de smaak, het volu­me en de sfeer van de muziek. Alleen waar jij als client behoef­te aan hebt bepaalt wat er gebeurt. Want ieder mens zit nu een­maal anders in elkaar en bloeit op als er naar hem geluis­terd wordt.

Lucas is een oude­re demen­te­ren­de man met een ern­sti­ge ver­stan­de­lij­ke beper­king. Hij geniet van de snoe­zel­mu­ziek en de sfeer die Elco voor hem cre­ëert: een ver­stil­de en vei­li­ge ruim­te waar­in hij  terug kan keren in zich­zelf en in zijn eigen wereld.

Pieter houdt van lied­jes die over hem zelf gaan en over de din­gen die hij leuk vindt en hij humt hij graag mee met kinderliedjes.

Liesbeth houdt van stoe­re muziek: bij haar hangt Elco de elek­tri­sche gitaar om en draait alle knop­pen van de ver­ster­ker open. Dat vindt ze gewel­dig: rauw, rit­misch en hard.

Eva geniet van deep-hou­se. Ze houdt graag een USB boxje vast die de bas­sen reso­neert: zo kan ze de muziek let­ter­lijk voe­len. In som­mi­ge tracks zijn gelui­den gemixt die uit haar eigen wereld komen. De ein­de­lo­ze her­ha­ling van de klan­ken en de strak­ke rit­mes geven haar hou­vast en laten haar van­zelf ook meebewegen.

Radboud is dol op rit­me, trom­mels, stok­ken en hang­drums. Hij vindt het alle­maal even fijn. Soms zit hij gewoon heer­lijk te luis­te­ren, soms speelt hij mee en ver­an­dert zijn hele kamer in een drumstel.

Saskia houdt van oude lied­jes die we samen zin­gen. En ze vindt het leuk om te zin­gen over alles wat ze die week beleefd heeft: wat ze gege­ten heeft, met wie ze is gaan zwem­men. Er ont­staat spon­taan een lied­je over. Op deze manier kan ze haar erva­rin­gen een beet­je verwerken.

Elco maakt gebruik van flui­ten, trom­mels, hang­drums, gita­ren, zang, klei­ne per­cus­sie-instru­men­ten en elec­tro­ni­ca. Veel van de lied­jes en alle bac­king tracks  zijn door hem zelf gemaakt. Omdat hij zich hele­maal richt op één per­soon, is 20 minu­ten vaak al voldoende.

Muziek indi­vi­du­eel wordt weke­lijks of om de week aan­ge­bo­den, waar­bij de inter­ac­tie, de aan­dacht en het wel­zijn van de cli­ënt cen­traal staan.

Beluister
onze muziek

Vind onze muziek
op Spotify

Vind onze muziek
op YouTube

Vind onze muziek
op Deezer

Vind onze muziek
op Apple Music

Liedjes

Spiegel

Safe Space

Singles

Snoezelmuziek (ook als je zelf wilt snoezelen)

Leuke liedjes

Concertregistraties en belevingsfilms

Sense Theater

Onze muziek is opge­pikt door DJ’s uit de inter­na­ti­o­na­le dan­ce sce­ne. De die­pe bas­sen zijn een prach­ti­ge aan­vul­ling op onze muziek.