Trainer
Elco van Alphen

Wat?

school van de zintuigen

Voor wie?

voor bege­lei­ders in de zorg, voor ouders en mantelzorgers

Datum

Woensdag 5 oktober

Locatie

Het oude gym­na­si­um Acropolis in Megen: het klein­ste ves­ting­stad­je van Nederland, mooi gele­gen aan de Maas.

Programma

10.00 — 10.30 uur
Algemene ope­ning en introductie
10.45 — 12.15 uur
Workshop 1
12:15 — 13:00 uur
Lunch en even­tu­eel frisse
neus halen langs de Maas
13:00 — 14:30 uur
Workshop 2
14:30 — 15:00 uur
Centrale afsluiting

Deelnamekosten

€ 185,-
Vroegboekkorting € 175,-
(bij boe­king vóór 1 juni)
Dat is inclu­sief: kof­fie, thee, lunch, sounds­ca­pes, reader.

Meer weten?

info@delachendezon.nl

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Maak gebruik van persoonlijk geluid, klank en ritme

In sep­tem­ber 2021 zijn we gestart met ons pro­ject Muziek op De Elzengaard. Gedurende twee jaar maken wij weke­lijks muziek voor kin­de­ren met een ont­wik­kel­ach­ter­stand op dit Orthopedisch KinderDagCentrum. Daarnaast trai­nen we de bege­lei­ders in het zelf muziek maken voor de kin­de­ren. Deze kin­de­ren val­len bui­ten het regu­lie­re onder­wijs en daar­mee ook bui­ten het stan­daard muziekaanbod.

We zijn nu een jaar bezig en heb­ben een schat aan mate­ri­aal ont­wik­keld: lied­jes en muziek­ac­ti­vi­tei­ten die heel mak­ke­lijk over­draag­baar en inzet­baar zijn. Dit is de basis voor onze metho­de My Music Design die wij pre­sen­te­ren tij­dens het mini­con­gres op 5 okto­ber. Onze map met de metho­de MyMusicDesign krijg je aan het eind mee naar huis zodat je er zelf direct mee aan de slag kunt. Je beschikt dan over maan­de­lijk­se lied­jes en bele­vings­ac­ti­vi­tei­ten om 12 maan­den mee voor­uit te kunnen.

We noe­men dit een mini­con­gres omdat er naast het trai­nen in vaar­dig­he­den voor de deel­ne­mers alle ruim­te is om onder­ling erva­rin­gen uit te wisselen.

De Lachende Zon, the­a­ter van de zin­tui­gen is gespe­ci­a­li­seerd in het maken van muziek maken voor kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king. Zij weten als geen ander wat muziek met je kan doen.

Na een intro­duc­tie over Muziek op De Elzengaard en de kracht van muziek kun je deel­ne­men aan 2 work­shops: Muziek maken met bac­king tracks en Nieuwe lied­jes leren.

Muziek maken met backing tracks

Deze work­shop wordt gege­ven door Elco van Alphen. Zijn intu­ï­tie­ve manier van muziek maken is heel mak­ke­lijk aan te leren, zeker als je daar­bij gebruik maakt van zijn bac­king tracks. Je zult al heel snel samen muziek kun­nen maken die ook nog eens goed klinkt!

Nieuwe liedjes leren

Margo Lötters leert je de lied­jes die we tij­dens dit pro­ject gemaakt heb­ben. Hiervoor hoeft je echt geen noten te kun­nen lezen of een prach­ti­ge zang­stem te heb­ben. De lied­jes gaan over alle­daag­se din­gen en pas­sen in de seizoenen.

Alle trainingen